JPK – informacje ogólne  JPK – w systemach KJM  JPK – program do wysyłki

 

Informacje ogólne dotyczące JPK

Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa (a od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy) będą zobligowane do przekazywania szczegółowych danych podatkowych, dotyczących prowadzonej działalności Urzędom Skarbowym za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Firmy, które nie wdrożą JPK czy też nie udostępnią swoich danych, będą podlegały karze karno-skarbowej.

Na podstawie jakiej ustawy ma zostać wdrożone JPK?

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest związane z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), która do Ordynacji podatkowej wprowadziła art. 193a, nakładający na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie.

Jakie firmy będą objęte JPK?

Obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczyć będzie w pierwszej kolejności dużych, a następnie także małych i średnich przedsiębiorstw. Terminy wprowadzania obowiązku raportowania z wykorzystaniem JPK są następujące:

 • Od 1 lipca 2016 roku – firma, która zatrudnia co najmniej 250 pracowników lub jej roczny obrót wyniósł co najmniej 50 mln euro
 • Od 1 stycznia 2017 roku – firma, która zatrudnia co najmniej 9 pracowników oraz jej roczny obrót wyniósł co najmniej 2 mln euro

Jakie dane podlegają raportowaniu w JPK?

Raportowaniu będą podlegać księgi podatkowe, które należy rozumieć jako księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

Jakie są struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zakres danych:

 • Księgi rachunkowe,
 • Magazyny,
 • Wyciągi bankowe,
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPiR,
 • Faktury VAT,
 • Ewidencje przychodów.

Jak będzie wyglądać procedura kontroli w zakresie JPK?

 • Bez wezwania organu podatkowego, podatnicy VAT będą zobowiązani do przekazywania plików JPK w strukturze „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
 • Na żądanie organu kontrolującego – Urząd Skarbowy występuje do podatnika z żądaniem przesłania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych za dany okres
 • Firma generuje z systemu dane, o które wystąpił Urząd Skarbowy
 • Zebrane dane przedsiębiorstwo przekazuje do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych
 • Następuje weryfikacja danych przez urząd i ich zapis na serwerze Ministerstwa Finansów