W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Finansów zmianą stawek VAT na towary i usługi, firma KJM Sp. z o.o. oferuje nową wersję 18 programu SOOT, która pozwoli na prosty i bezproblemowy proces zmiany stawek VAT, oraz zmiany cen związanych ze zmianą stawki VAT.

Problemy, które mogą wystąpić ze zmianą stawki VAT w starszych wersjach programu:

 • długotrwałe i uciążliwe modyfikacje ręczne stawki na wszystkich towarach

ponieważ zmianie stawki podlegały będą praktycznie wszystkie towary i usługi wprowadzone do programu, ręczne dokonywanie zmian na kartotece byłoby zadaniem długotrwałym i uciążliwym

 • brak możliwości pozostawienia niezmienionej ceny brutto

po zmianie stawki podatku VAT dla wybranego asortymentu, program automatycznie zmienia cenę brutto. Nie ma możliwości pozostawienia niezmienionej ceny brutto, a dokonania zmiany ceny netto. Spowoduje to niezgodność cen w systemie z cenami sklepowymi i konieczność wydruku nowych etykiet lub edycji wszystkich cen asortymentu

 • niewystarczająca ilość zaprogramowanych stawek VAT

w dotychczasowej wersji programu możliwe było ustawienie maksymalnie 7 stawek VAT w programie. W roku 2011 w związku z wykonywaniem korekt do roku ubiegłego może się zdarzyć, że liczba stawek VAT na dokumentach w miesiącu przekroczy tą wielkość

 • ryzyko wynikające z podwyższenia stawki na grupach asortymentowych

możliwość zbiorczej zmiany podatku VAT na towarach poprzez zmianę podatku na kartotece grup asortymentowych nie zawsze zda egzamin z powodu dowiązywania towarów z różnymi stawkami VAT do jednej grupy

 

Ułatwienia w nowej wersji SOOT dotyczące zmiany podatku VAT:

 • grupowa zmiana stawki

przygotowany jest w nowej wersji programu mechanizm, który umożliwi grupową zmianę stawki VAT dla towarów

 • możliwość przygotowania etapami kartoteki towarowej do zmiany podatku VAT

program umożliwi przygotowanie etapami listy zmian podatku, operator może stopniowo przygotowywać zmiany

 • filtrowanie towarów do przygotowania zmiany za pomocą aktualnej stawki VAT, PKWiU lub fragmentu nazwy

w zależności od wybranej opcji przez użytkownika program wyświetli listę towarów do przygotowania zmiany stawki VAT wg zaznaczonego kryterium, operator ma możliwość edycji tej listy

 • zestawienie kontrolne niezmienionych pozycji towarowych

przed zatwierdzeniem zmian program umożliwi wyświetlenie pozycji asortymentu dla których nie określono zmiany stawki VAT

 • zatwierdzenie przygotowanych zmian i wprowadzenie nowej stawki VAT oraz w zależności od wyboru operatora zmiana cen brutto lub netto wynikającej ze zmiany podatku

z datą wyznaczoną przez ustawę operator zatwierdza przygotowane zmiany co skutkuje wprowadzeniem zaktualizowanych stawek do kartotek. Taki sposób przeprowadzenia zmian stawki VAT i cen umożliwi przeprowadzenie tej operacji szybko i bez niepotrzebnych nakładów pracy oraz uchroni przed pomyłką

 • blokada sprzedaży towarów ze złą stawką VAT z datą podaną przez ustawę

w przypadku pozostawienia na liście towarów z niezmienionymi stawkami VAT /22%, 7% i 3%/ program zablokuje możliwość ich sprzedaży po dacie wyznaczonej przez ustawę zmuszając operatora do zmiany stawki VAT

 • zmodyfikowane zestawienia księgowe

wydruk raportów obrotów, syntetyki obrotów i rejestrów podatkowych VAT będzie dopuszczał maksymalnie 8 stawek podatku VAT /aktualne stawki na dokumentach sprzedaży + stawki z poprzedniego roku na dokumentach korygujących/.


Ponadto w nowej wersji programu wprowadzono następujące modyfikacje programu:

I. W zakresie opracowania dokumentów

 • kopiowanie dowolnego dokumentu na inny dokument dowolnego rodzaju /PZ na DW, Faktura Pro-Forma na Fakturę, Faktura na zamówienie od odbiorcy itp./
 • możliwość wprowadzenia pozycji do przygotowanego pakietu zmiany cen podczas wprowadzania pozycji do dokumentu PZ
 • dowiązanie do towaru komunikatu, który wyświetli się w trakcie wprowadzania do dokumentu
 • wyświetlenie informacji jakiego dokumentu dotyczy korekta podczas przeglądania listy dokumentów korygujących bez konieczności wchodzenia do dokumentu
 • rozgraniczenie identyfikacji operatora, który opracował dokument i który go wydrukował na podglądzie listy dokumentów
 • oznakowanie dokumentów korygujących dokument podstawowy o żądany procent upustu /korekta-bonus/ na bieżącej liście dokumentów
 • nadanie całościowego upustu do dokumentu przy wejściu do dokumentu /dotychczas tylko przy wyjściu z dokumentu/
 • podgląd bieżącej ceny realizacji pozycji dopisywanych do dokumentu uwzględniającej całościowy upust nadany do dokumentu lub przydzielony upust na grupę asortymentową
 • podgląd ilości asortymentu w opakowaniu w trakcie wybierania asortymentu do dokumentu
 • możliwość określenia wagi dla asortymentu sprzedawanego z jednostką miary=’kilogram’ na dokumencie i zamówieniu /ustawienie przelicznika na kartotece towarów pozwoli po podaniu ilości sztuk na przeliczenie wagi/
 • możliwość pominięcia kodu kreskowego na wydruku faktur wybranego magazynu
 • zmodyfikowano metodę opracowania zbiorówek

– wyświetlanie, edycja i wydruk zbiorówek z listy – analogicznie jak dla wszystkich list rodzajów dokumentów – możliwość zaznaczenia dokumentów wg filtru podczas opracowania zbiorówki

– opcje wydruku zbiorówki: standard, z pominięciem asortymentu, dodatkowo z listą odbiorców, zbiorcza tabela odbiorców i asortymentu

 • możliwość wydruku dwuwymiarowej tabeli z zawartością zamówienia /w wierszu wszystkie towary wybranego dokumentu, w kolumnie – ilości towaru w poszczególnych dokumentach/

II. W zakresie administracji i kontroli

 • pełna kontrola wykonywanych podstawowych operacji przez operatora – wydruk historii zmian dokonywanych przez operatorów/dla wybranego operatora, dla wybranego typu zmiany/
 • uprawnienie „Supersprzedawcy” – co obejmuje:

– zdjęcie kontroli marży na wybranym dokumencie na liście bieżącej

– wprowadzić znacznik zezwolenia sprzedaży kredytowej w sytuacji, gdy zgodnie z ustawionymi parametrami program zablokuje operatorowi opracowującemu dokument możliwość wprowadzenia kredytu

 • identyfikacja operatora zdejmującego płatność z listy nierozliczonych podczas przeglądania dokumentów rozliczonych i daty zdjęcia z listy nierozliczonych
 • możliwość zmiany daty obowiązku vat wystawionego wcześniej dokumentu

III. W zakresie indywidualizacji cen

 • określenie promocji jako upust na grupy asortymentowe
 • wydruk pakietu zmiany cen – możliwość wydruku pozycji znajdujących się na stanie wybranego magazynu
 • wydruk cennika promocyjnego – pozycje wszystkie lub pozycje które są na stanie magazynu
 • możliwość zmiany upustu grupy asortymentowej poprzez wybór grupy. Dla wybranej grupy nadawanie upustu dla kontrahentów z listy, możliwość usunięcia upustów na wybraną grupę dla wszystkich odbiorców. /dotychczas jedynie przez wybór kontrahenta/
 • możliwość zbiorczej aktualizacji upustów na grupy asortymentowe o podany procent
 • możliwość wydrukowania „cenówek” z wybranej promocji

IV. Pozostałe funkcjonalności

 • możliwość zdefiniowania drugiego kryterium grup asortymentowych
 • obniżenie prowizji akwizytorowi w zależności od dni przeterminowania, lub od terminu płatności dokumentu
 • możliwość przeniesienia dokumentów nierozliczonych do archiwum /F2 z listy dokumentów nierozliczonych/
 • określenie kodu paskowego opakowania indywidualnego i kodu opakowania zbiorczego asortymentu
 • możliwość przydzielenia każdej podgrupy dla kodów paskowych grupy 2 do standardu GS1
 • możliwość wyboru bezpośrednio podczas opracowania zestawień sprzedaży – czy wg wz do faktur zbiorczych, czy wg faktur zbiorczych
 • możliwość bezpośredniego utworzenia zamówienia jako dokumentu wydania międzyoddziałowego w oddziale głównym przez operatorów innych oddziałów /wersja wielooddziałowa/
 • opracowanie raportu płatności niegotówkowych – dodano możliwość wyboru z listy wpłat wybranego kontrahenta /przydatne przy opracowaniu raportu – kompensaty/
 • dowiązanie kierowcy do strefy
 • wyświetlanie daty ostatniego zakupu towaru na liście podczas wprowadzania arkusza spisowego
 • możliwość określenia wagi na wydruku nalepki towaru grupy 2 – wagowej
 • podglądu cen indywidualnych i cen promocyjnych w trakcie wprowadzania pozycji do zamówienia od odbiorcy
 • podgląd opisu pozycji dokumentu podczas przeglądania kart magazynowych
 • wydruk etykiety towaru¹ /kodu z ceną/ bezpośrednio z listy towarów² /f10 z listy dokumentów/
 • zatwierdzenie/odtwierdzenie odczytu z kolektora do arkusza inwentaryzacyjnego
 • wydruk opakowań zwrotnych na paragonie w części niefiskalnej


¹ Wymagana drukarka etykiet

² Możliwość eksportu pliku z kodem kreskowym do edycji i wydruku w programie Avery Design Pro®


 

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 17.1 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 16.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 17.1 400 zł za podstawowe stanowisko i 150 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 16.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 560 zł za podstawowe stanowisko i 250 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 640 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu. Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji. W związku z ponoszonymi przez KJM dodatkowymi kosztami w zakresie obsługi starszych wersji programu /cykliczne szkolenia pracowników w zakresie stosowanych rozwiązań programistycznych i struktur bazodanowych/ cennik usług w zakresie obsługi programów starszych wersji zostaje określony w wysokości :

 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 17.1
 • cena podstawowa +50% dla użytkowników wersji 16.1
 • cena podstawowa +75% dla użytkowników wersji 15.1
 • cena podstawowa +100% dla użytkowników starszych wersji.

Uwagi:

Ze względu na przewidywane spiętrzenie prac w KJM na przełomie roku, sugerujemy podjęcie ewentualnej decyzji o zakupie aktualizacji programu we wcześniejszym terminie. Jednocześnie przypominamy, że przygotowanie zmian podatku na kartotekach można rozpocząć zaraz po aktualizacji wersji.

Konsultacje telefoniczne dotyczące zmiany podatku będą bezpłatne do 15 grudnia 2010, dla klientów którzy zakupili upgrade do najnowszej wersji programu SOOT.

Posiadacze 14 i starszych wersji programów SOOT na płaszczyźnie DOS muszą się liczyć po aktualizacji z koniecznością wzmocnienia (zwiększenia mocy obliczeniowej) lub wymiany sprzętu. W przypadku trzech lub więcej komputerów w sieci korzystniejsze (tańsze) może być zainstalowanie serwera z systemem operacyjnym LINUX.

Nowy cennik wchodzi w życie od dnia 01.09.2010 r.