Nowa wersja 17 programu Finansowo – Księgowego zawiera rozwiązania umożliwiające zmniejszenie czasochłonności wprowadzania dokumentów księgowych, usprawnia możliwości odczytu dokumentów z programu SOOT, umożliwia uzyskanie dodatkowych danych sprawozdawczych.

Wyżej wymienione unowocześnienia w programie obejmują m.in.:

  • MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA WZORCA DLA RODZAJU DOKUMENTU KSIĘGOWEGO

Wprowadzając co miesiąc powtarzalne dokumenty – np. lista płac możemy pominąć wprowadzanie do tych dokumentów ręcznie kont księgowych dla każdej pozycji
dokumentu. Będą one co miesiąc w zasadzie te same – różnić się mogą wartości na poszczególnych pozycjach. Tworząc wzorzec dla rodzaju dokumentu „lista płac” określamy jednorazowo listę kont po stronie WINIEN i po stronie MA w pozycjach dokumentu. Wprowadzając na listę nowy dokument rodzaju „lista płac” możemy zaimportować pozycje do tego dokumentu z wzorca. Rozwiązanie takie pozwala ominąć powtarzalne co miesiąc czynności przy wprowadzaniu dokumentów i zmniejszyć nakład pracy ręcznej.

  • NOWOŚCI W ZAKRESIE ODCZYTU DANYCH Z PROGRAMU SOOT.

Dotychczasowy mechanizm definiowania dekretów przydzielony był do rodzaju dokumentu. Nowy mechanizm pozwala określenie różnego sposobu dekretowania dla
każdego rodzaju dokumentu przy pomocy tzw. schematów księgowania. W programie SOOT począwszy od wersji 17 można określić schematy księgowania dla każdego rodzaju dokumentu z dodatkowymi warunkami. Przykładowo można określić schemat księgowania dla dokumentów DW i PW rozliczających inwentaryzację i dokumentów DW i PW przesunięć międzyoddziałowych. Określenie schematów księgowania w programie SOOT umożliwia zdefiniowanie oddzielnego dekretu odczytywania takich dokumentów do systemu F-K – innego niż jest określony dla dokumentów DW i dla dokumentów PW.
Analogicznie można określić np. sposoby odczytywania dokumentów sprzedaży dowiązanych do różnych banków, z określonymi różnymi formami płatności czy też z innymi warunkami określonymi przy definiowaniu schematu księgowania. W ten sposób można odczytywać wg oddzielnego dekretu dokumenty windykowane przez firmę faktoringową, dokumenty sprzedaży ratalnej z na każdy fundusz ratalny oddzielnie.Wprowadzony mechanizm pozwala na zróżnicowanie dekretów odczytu wg dowolnego zapisywanego do bazy elementu wprowadzanego przez operatora programu SOOT w trakcie opracowania dokumentu.

W mechanizmie odczytów wprowadzono możliwość oddzielnego dekretu dla wyciągów bankowych – kompensaty.

  • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY MIESIĄCA OBOWIĄZKU VAT DLA DOKUMENTÓW z SOOT.

Funkcjonalność ta dotyczy głównie przypadku korekt do dokumentów sprzedaży, które podlegają odliczeniu VAT po otrzymaniu podpisanej kopii dokumentu przez odbiorcę.Wystawione dokumenty korygujące, dla których nie otrzymaliśmy podpisanej kopii do końca miesiąca musimy przesunąć na kolejny miesiąc.
Mechanizm przenoszenia dokumentów na inny miesiąc znajduje się w rejestratorze podatkowym. Przesunięcie miesiąca obowiązku VAT powoduje uwzględnianie tego faktu na wydruku rejestrów zbiorczych jak również na wydrukach rejestrów podatkowych w programie SOOT. Konieczne jest w tym celu określenie ścieżki do rejestratora podatkowego w programie SOOT.

  • WZORCE PODSTAWOWYCH ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH.

Wraz z programem nowej wersji dostarczamy i konfigurujemy pod listę kont księgowych klienta zestawienia sprawozdawcze:

  1. bilans
  2. rachunek zysków i strat
  3. F01
  4. kopiowanie dekretów

Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie dekretów pomiędzy magazynami jaki i pomiędzy typami dokumentów